Prawo karne

Prawo karne

Zapewniamy pomoc na każdym etapie postępowania karnego, już od momentu zatrzymania, przez etap postępowania przygotowawczego i następnie postępowanie przed sądem, aż po postępowanie wykonawcze.

 • sporządzamy wszelkie pisma procesowe, w tym np. apelacje, zażalenia, kasacje,
 • udzielamy porad prawnych,
 • reprezentujemy osoby pokrzywdzone przestępstwem.
 • sporządzanie opinii prawnych
 • obronę oskarżonego w sprawach karnych przed Sądami wszystkich Instancji i we wszystkich rodzajach postępowań
 • obronę podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym
 • reprezentowanie praw pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym
 • reprezentowanie praw oskarżyciela posiłkowego przez Sądami wszystkich Instancji
 • reprezentowanie stron w postępowaniu cywilnym przed Sądami wszystkich instancji

Zapewniamy natychmiastową pomocy w sytuacji zatrzymania. Zajmujemy się reprezentowaniem Klientów:

 • na etapie postępowania przygotowawczego oraz postępowania sądowego;
 • w postępowaniu wykonawczym, związanym m.in. z odroczeniem lub przerwą w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowym przedterminowym zwolnieniem z odbycia reszty kary,
 • w postępowaniach dyscyplinarnych, dotyczących np.:  odpowiedzialności zawodowej lekarzy, notariuszy, funkcjonariuszy Policji;
 • w sprawach z oskarżenia prywatnego;
 • przygotowujemy wnioski o ułaskawienie;
 • Adwokaci posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu obrony w sprawach dotyczących wielu kategorii przestępstw m.in.:
 • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (w tym: udział w bójce lub pobiciu),
 • przestępstwa przeciwko mieniu (w tym: rozbój – odpowiedzialność współsprawcy),
 • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (w tym: nieumyślne spowodowanie wypadku w ruchu drogowym),
 • przestępstwa przeciwko wolności (w tym: przestępstwo stalkingu oraz przestępstwa groźby karalnej i zmuszania),
 • przestępstwa seksualne (w tym: przestępstwo  obcowania seksualnego z małoletnim, przestępstwo uzyskiwania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego oraz przestępstwo zgwałcenia),
 • przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (w tym: przestępstwo znęcania się),
 • przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (w tym: znieważenie i zniesławienie oraz naruszenie nietykalności cielesnej),
 • przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego (w tym: przestępstwa korupcyjne ze szczególnym uwzględnieniem przekupstwa osoby pełniącej funkcję publiczną),
 • przestępstwa gospodarcze (w tym: przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu),
 • przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (w tym: podrobienie lub przerobienie dokumentu a poświadczenie nieprawdy),

Postępowanie karne wykonawcze m.in.:

 • sporządzenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;
 • sporządzenie wniosku o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności;
 • sporządzenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie;
 • sporządzenie wniosku o zatarcie skazania;
 • sporządzenie wniosku o umorzenie, rozłożenie na raty grzywny;
 • sporządzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Potrzebujesz więcej informacji? Wypełnij poniższy formularz

Proszę wybrać lub wpisać wartość
Proszę wybrać lub wpisać wartość
Proszę wybrać lub wpisać wartość
Proszę wybrać lub wpisać wartość