Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Kancelaria nasza zapewnia pełne doradztwo prawne oraz prowadzenie postępowań sądowych  w zakresie prawa administracyjnego

 • postępowania w sprawie uzyskania decyzji administracyjnej (w tym: sporządzanie pism odwoławczych od decyzji administracyjnych i postanowień oraz innych środków służących do wzruszenia wydanych decyzji),
 • pozwolenia, zezwolenia, koncesje (ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i prawa budowlanego),
 • zastępstwo prawne w toku całego postępowania, przed organami administracji publicznej i samorządowej, a także przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • przygotowanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego i zastępstwo prawne w postępowaniu wywołanym ich wniesieniem,
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie i reprezentacja strony przed tym organem,
 • sporządzanie wniosków z uwzględnieniem wymogów formalnych stawianych przez prawo,
 • użytkowanie wieczyste – przekształcenie.

Reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w szczególności w sprawach dotyczących:

 • warunków zabudowy,
 • pozwoleń na budowę/legalizacji samowoli budowlanej,
 • przygotowywania inwestycji budowlanych i z zakresu ochrony środowiska, środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • ustalenia wysokości opłat adiacenckich, rent planistycznych i opłat za użytkowanie wieczyste,
 • o nałożeniu kar pieniężnych za naruszenie przepisów o transporcie drogowym, zajęcie pasa drogowego oraz pozostałych zagadnień związanych z transportem drogowym i przewozami oraz postępowaniem egzekucyjnym,
 • zakresu obywatelstwa, ewidencji ludności, imion, nazwisk i akt stanu cywilnego w tym spraw dotyczących zameldowania i wymeldowania,
 • ochrony własności przemysłowej,
 • inwestycji budowlanych o charakterze deweloperskim, drogowych, liniowych, zakresie budowy nośników reklamowych, w zakresie budowy wież telefonii komórkowej,
 • zwolnienia lub wyłączenia rzeczy spod egzekucji,
 • wstrzymania czynności egzekucyjnych,
 • zażalenia na postępowanie lub czynności egzekucyjne.

Potrzebujesz więcej informacji? Wypełnij poniższy formularz

Proszę wybrać lub wpisać wartość
Proszę wybrać lub wpisać wartość
Proszę wybrać lub wpisać wartość
Proszę wybrać lub wpisać wartość