Cudzoziemcy

Cudzoziemcy

Udzielamy wszelkiej pomocy prawnej dotyczącej cudzoziemców

Oferujemy doradztwo prawne oraz nadzorowanie spraw w języku polskim, rosyjskim i ukraińskim.

Świadczymy kompleksową pomoc prawną, począwszy od porad prawnych i sporządzania wszelkich pism procesowych i urzędowych oraz opinii prawnych, przez reprezentację w postępowaniach administracyjnych, postępowaniach przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • udzielamy porad prawnych z zakresu prawa cudzoziemców,
 • przedstawiamy rzetelną ocenę stanu faktycznego oraz ryzyko prawne prowadzonej sprawy
 • przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty i składamy je w odpowiednich urzędach,
 • reprezentujemy klienta w postępowaniach administracyjnych,
 • informujemy o aktualnym stanie sprawy oraz o czynnościach dokonanych przez prawnika.
Image

Oferujemy doradztwo i prowadzenie spraw:

prowadzimy sprawy związane z legalizacją pobytu, rezydenturą, obywatelstwem

Sporządzamy wnioski do zezwoleń i reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniu przed Wojewódzkim Urzędem Mazowieckim Wydziałem Spraw Cudzoziemców, w sprawach związanych z legalizacją pobytu, uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt tolerowany, pobyt ze względów humanitarnych, karty pobytu (legalizacja pobytu) oraz w sprawach pobytu rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej, a także wnioski o uzyskanie obywatelstwa polskiego, spraw związanych z uzyskaniem statusu uchodźcy i azylu.

reprezentujemy przed organami i sądami

Reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniach administracyjnych przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, wydziałem do spraw cudzoziemców, Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, organami administracji publicznej, w postępowaniach sądowych przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w postępowaniach przed sądami powszechnymi na terenie Polski.

Sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych, odwołania do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz skargi na decyzje administracyjne do sądów.

Udzielamy porad prawnych oraz pomagamy w sporządzaniu pism, nadzorujemy także postępowania z innych dziedzin prawa administracyjnego, cywilnego, karnego oraz rodzinnego, jak również z dziedziny prawa medycznego, gdzie stroną postępowania jest ( powodową, pozwaną, uczestnikiem postępowania, oskarżonym lub poszkodowanym).

pomagamy pracodawcom zatrudniającym cudzoziemców

Świadczymy pomoc prawną na rzecz pracodawców zatrudniających cudzoziemców w zakresie pomocy w uzyskaniu zezwolenia na pracę dla cudzoziemców A, B, C, D, E oraz oświadczeń o powiedzeniu wykonywania pracy obywateli Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Armenii, a także w zakresie legalizacji pobytu pracowników spoza Unii Europejskiej.

pozostałe usługi

 • obsługujemy sprawy związane z pochodzeniem polskim,
 • pomagamy uzyskać zezwolenia na zakup nieruchomości przez Cudzoziemców,
 • współpracujemy z tłumaczem przysięgłym, jeżeli występuje taka potrzeba,
 • udzielamy porad, odnośnie przepisów polskiego prawa imigracyjnego,
 • świadczymy usługi administracji i załatwiania wszelkich formalności, związanych z mieszkaniem,
 • pomagamy w sprawach związanych z polskim pochodzeniem, w tym w poszukiwaniu w archiwach dokumentacji niezbędnej dla wykazania polskiego pochodzenia,
 • udzielamy pomocy prawnej w procedurze rejestracji spółek i firmy na terenie Polski,
 • konstruowaniu umów cywilnoprawnych i kontraktów gospodarczych z udziałem podmiotów zagranicznych,
 • zajmujemy się nostryfikacją dyplomów szkół średnich, szkół wyższych,
 • pomagamy w dokonaniu wpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą w polskich księgach,
 • sporządzamy odwołania od zakazu wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (deportacji) i innych państw obszaru Schengen,
 • sporządzamy wnioski o udostępnienie informacji, usunięcie lub sprostowanie danych umieszczonych w wykazie cudzoziemców Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), których pobyt na terytorium RP jest niepożądany,
 • sporządzamy wnioski o rozłożenie kary grzywny na raty itp.

Potrzebujesz więcej informacji? Wypełnij poniższy formularz

Proszę wybrać lub wpisać wartość
Proszę wybrać lub wpisać wartość
Proszę wybrać lub wpisać wartość
Proszę wybrać lub wpisać wartość